ประกาศวันหยุดสหกรณ์

หยุดทำการในวันจันทร์ที่ 12 – วันพฤหัสที่ 15 เมษายน 2564 

เป็นวันสงกรานต์ประจำปี 2564

วันที่ 12 เมษายน เป็นวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี