สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ 1.500ต่อปี     ออมทรัพย์พิเศษ 2.250ต่อปี     ออมทรัพย์รายเดือน 24เดือน 3.00ต่อปี     ออมทรัพย์พิเศษ 1 2.500ต่อปี     ออมทรัพย์พิเศษ 2 2.625ต่อปี     ออมทรัพย์พิเศษ 3 2.750ต่อปี     ออมทรัพย์พิเศษเกษียณเกษมสุข 2.350ต่อปี     ออมทรัพย์เพิ่มสุข(สิ้นสุดโครงการ 31ต.ค.2561) 2.400ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินกู้

ฉุกเฉิน 5.250ต่อปี     ฉุกเฉินกระแสรายวัน 5.250ต่อปี     สามัญ 5.250ต่อปี     สามัญสวัสดิการสงเคราะห์ฯ 5.250ต่อปีแจ้งเรื่องติดตามยอดการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

สมาชิกที่โอนเงินเข้าบัญชี 642-1-03879-4 ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) สาขา ถ.มาตุลี ที่สหกรณ์ฯไม่สามารถหาที่มาได้(ผู้โอนเงินเข้าไม่ได้โทรแจ้งสหกรณ์ฯ)

วันที่ 04/07/62 จำนวนเงินที่โอนมา 6,450.00 บาท

วันที่ 10/10/62 จำนวนเงินที่โอนมา 1,200.00 บาท

หากจำนวนเงินดังกล่าวเป็นของสมาชิกท่านใด โปรดนำหลักฐานการโอนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ที่สหกรณ์ฯ เพื่อดำเนินการทำธุรกรรมต่อไป
หากสมาชิกโอนเงินแล้วไม่ได้แจ้งการโอนให้ฝ่ายจัดการทราบอาจทำให้ท่านเสียประโยชน์ได้


หลักเกณ์การขอผ่อนผันการชำระหนี้

ในกรณีที่ผู้กู้มีคำขอผ่อนผันเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าสมาชิกผู้กู้มีเหตุ อันสมควรผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญที่กำหนดไว้ตามความในวรรก่อนนั้น ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งเดือนหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนผันเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสำหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามเดือนโดยต้องส่งชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด และสมาชิกขอผ่อนผันครั้งใหม่ต้องมีระยะเวลาห่างจากการผ่อนผันครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 3 งวด และในระหว่างผ่อนผันนั้นจะผ่อนผันได้เฉพาะต้นเงินที่ชำระหนี้เท่านั้นส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ขอผ่อนผันไม่ได้ สหกรณ์จะเก็บดอกเบี้ยไปตามปกติทุกวันสิ้นเดือน เงินงวดชำระหนี้นั้น ให้ส่งชำระตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ยกเว้นสมาชิกที่เกษียณอายุราชการเมื่อได้รับบำเหน็จหรือบำนาญให้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้ครบตามจำนวนที่ขอผ่อนผัน


หนังสือชี้แจงจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมาตุลี
เรื่อง การจ่ายเงินปันผลล่าช้า


ประกาศ
เชิญอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!


ประกาศ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!


ประกาศ
การรับฝากเงินออมทรัพย์ / การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!


ประกาศ
แจ้งยกเลิกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!


ประกาศ
ปรับอัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!


ประกาศ
ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!


ประกาศ
เรื่องการยื่นคำขอกู้เงินสามัญ และเงินสามัญสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


ประกาศ
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการ ประจำปี 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


ประกาศ
รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


ประกาศ
รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่ม คลิ๊ก!!


ประกาศ
รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 พร้อมใบสมัคร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!


สหกรณ์ฯ หยุดรับเปิดบัญชีและรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 1 พิเศษ 2 และพิเศษ 3 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!