สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ 1.250ต่อปี     ออมทรัพย์พิเศษ 2.000ต่อปี     ออมทรัพย์รายเดือน 24เดือน 2.750ต่อปี     ออมทรัพย์พิเศษ 1 2.250ต่อปี     ออมทรัพย์พิเศษ 2 2.375ต่อปี     ออมทรัพย์พิเศษ 3 2.500ต่อปี     ออมทรัพย์พิเศษเกษียณเกษมสุข 2.100ต่อปี    

ดอกเบี้ยเงินกู้

ฉุกเฉิน 5.250ต่อปี     ฉุกเฉินกระแสรายวัน 5.250ต่อปี     สามัญ 5.250ต่อปี     สามัญ(โควิต19) 4.500ต่อปี(ปัจจุบันหยุดให้บริการผลิตภัณฑ์นี้แล้ว)     สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต 5.000ต่อปี     สามัญสวัสดิการสงเคราะห์ฯ 5.250ต่อปี(ยกเลิกการให้เงินกู้สามัญสวัสดิการฯ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 เมื่อ 24 มิถุนายน 2563) แจ้งเรื่องติดตามยอดการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

สมาชิกที่โอนเงินเข้าบัญชี 642-1-03879-4 ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) สาขา ถ.มาตุลี ที่สหกรณ์ฯไม่สามารถหาที่มาได้(ผู้โอนเงินเข้าไม่ได้โทรแจ้งสหกรณ์ฯ)

วันที่โอนเงิน 02/02/58 จำนวนเงินที่โอนมา 9,320.00 บาท

วันที่โอนเงิน 30/06/58 จำนวนเงินที่โอนมา 1,800.00 บาท

วันที่โอนเงิน 09/02/59 จำนวนเงินที่โอนมา 4,000.00 บาท

วันที่โอนเงิน 09/02/59 จำนวนเงินที่โอนมา 1,000.00 บาท

วันที่โอนเงิน 04/07/62 จำนวนเงินที่โอนมา 6,450.00 บาท

หากจำนวนเงินดังกล่าวเป็นของสมาชิกท่านใด โปรดนำหลักฐานการโอนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ที่สหกรณ์ฯ เพื่อดำเนินการทำธุรกรรมต่อไป
หากสมาชิกโอนเงินแล้วไม่ได้แจ้งการโอนให้ฝ่ายจัดการทราบอาจทำให้ท่านเสียประโยชน์ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับราลวัลต่าง ๆ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563


ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินกู้สำหรับสมาชิกผู้ค้ำเพื่อชำระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้


ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งประธานกรรมการ/กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564


ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39


ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563


ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก


เรื่องการจัดทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์


ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563


ประกาศ
ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!


สรุปรายงานการประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำปี 2563


ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รับสมัครสมาชิกเพื่อตั้งเป็นกรรมการดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2563


ประกาศยกเลิกการให้เงินกู้สามัญสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว


ประกาศ
เชิญอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!


ประกาศ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!


ประกาศ
การรับฝากเงินออมทรัพย์ / การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!


ประกาศ
ปรับอัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!