สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการ อบรมและศึกษาดูงานประจำปี พ.ศ. 2562 สามารถอ่านรายละเอียดโครงการและโหลดใบสมัครได้ คลิ๊ก


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม เรื่อง “การพัฒนาสหกรณ์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายสหกรณ์” คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ประกาศ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

รับสมัครสมาชิกรอบพิเศษ

ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

โหลดใบสมัคร  สมาชิกสามัญ (สมาชิกสหกรณ์ฯ / คู่สมรส) รับสมัครอายุไม่เกิน 60 ปี  คลิ๊ก

โหลดใบสมัคร  สมาชิกวิสามัญ (บิดา / มารดา / บุตร) รับสมัครอายุไม่เกิน 65 ปี  คลิ๊ก

 

ประกาศชื่อ