การจัดทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปี 2563 สหกรณ์ฯ มีแผนงานจัดทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์  และจะออกสัญจรไปบริการสมาชิกตามหน่วยงานต่าง ๆ ในการลงนามในเอกสาร  แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโควิด – 19 ทำให้ไม่สามารถออกสัญจรไปตามหน่วยงานได้   ประกอบกับ สมาชิกตามหน่วยงาน ยังส่งคำขอ มาให้กับสหกรณ์ฯ ยังไม่ครบตามจำนวน สมาชิก

จึงขอประชาสัมพันธ์  ให้สมาชิกที่ยื่นคำขอมายังสหกรณ์ฯ  เรียบร้อยแล้ว สามารถมาลงนามในหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ได้ที่สหกรณ์ฯ