ข่าวประชาสัมพันธ์

….. ประกาศหยุดรับเปิดบัญชีและรับฝากเงิน…..


…..สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจกิจการขั้นพื้น…..


….. ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท…..


…..ประกาศชื่อสมาชิกอบรมศึกษาดูงาน ปี 62 รุ่น 2…..


…..ประกาศชื่อสมาชิกอบรมศึกษาดูงาน ปี 62 รุ่น 1…..


…..ประกาศเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรม ทางด้านกฎหมายสหกรณ์ฯ ปี 2562…..


…..ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต…..


…..ประกาศการประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่ม และการประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ…..


…..แจ้งช่องทางการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก…..


…..การรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562…..


…..ประกาศเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์เพิ่มสุข…..


…..ประกาศการสอบราคาจ้างเหมาจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561…..


…..ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท จาก 5.75% เป็น 6.00%…..


…..งดรับซื้อทุนเรือนหุ้นเพิ่ม…..