ข่าวประชาสัมพันธ์

…..เชิญสมาชิกอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3…..


….. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท …..


….. การรับฝากเงินออมทรัพย์ / การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ …..


…..ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563…..


….. ประกาศปรับอัตราเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ…..


….. ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท…..


….. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ …..


…..ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563…..


….. การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 …..


….. ประกาศหยุดรับเปิดบัญชีและรับฝากเงิน…..


…..ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563…..


…..แจ้งช่องทางการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก…..


…..การรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562…..


…..ประกาศเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์เพิ่มสุข…..


…..งดรับซื้อทุนเรือนหุ้นเพิ่ม…..