ข่าวประชาสัมพันธ์

….. รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 …..


….. ตรวจสอบรายชื่อกับโต๊ะลงทะเบียนเลือกตั้ง วันงานประชุมใหญ่ …..


….. ประกาศจุดลงทะเบียนแยกโต๊ะตามหน่วยงานและผังห้องเลือกตั้ง…..


….. ประกาศข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการ ประจำปี 2563…..


…..ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563…..


….. การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 …..


….. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท …..


….. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2562 …..


….. ประกาศหยุดรับเปิดบัญชีและรับฝากเงิน…..


….. ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท…..


…..ประกาศชื่อสมาชิกอบรมศึกษาดูงาน ปี 62 รุ่น 2…..


…..ประกาศชื่อสมาชิกอบรมศึกษาดูงาน ปี 62 รุ่น 1…..


…..ประกาศเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรม ทางด้านกฎหมายสหกรณ์ฯ ปี 2562…..


…..ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563…..


…..ประกาศการประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่ม และการประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ…..


…..แจ้งช่องทางการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก…..


…..การรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562…..


…..ประกาศเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์เพิ่มสุข…..


…..ประกาศการสอบราคาจ้างเหมาจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561…..


…..ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท จาก 5.75% เป็น 6.00%…..


…..งดรับซื้อทุนเรือนหุ้นเพิ่ม…..