ข่าวประชาสัมพันธ์

…..ประกาศเรื่องการให้เงินกู้สู้ภัยโควิด-19 (รอบที่2)…..


…..ประกาศรายชื่อผู้ได้รับราลวัลต่าง ๆ ในงานประชุมใหญ่ 2563…..


….. ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม…..


….. ประกาศปรับเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 …..


….. คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 …..


….. ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินกู้สำหรับสมาชิกผู้ค้ำเพื่อชำระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ …..


….. คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำปี 2564 …..


….. คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 …..


….. ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งประธานกรรมการ/กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564…..


….. ประกาศรับสมัครอาสาสมัครสหกรณ์…..


….. ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39…..


….. ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564…..


….. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563…..


….. ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต…..


….. เรื่องการจัดทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์…..


….. ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท…..


…..ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รับสมัครสมาชิกเพื่อตั้งเป็นกรรมการดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2563…..


…..สรุปรายงานการประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำปี 2563…..


…..ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563…..


…..หนังสือคำชี้แจงจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนคสวรรค์ จำกัด…..


…..เชิญสมาชิกอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3…..


….. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท …..


….. การรับฝากเงินออมทรัพย์ / การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ …..


….. ประกาศปรับอัตราเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ…..


….. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ …..


…..ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563…..


….. ประกาศหยุดรับเปิดบัญชีและรับฝากเงิน…..


…..ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563…..


…..งดรับซื้อทุนเรือนหุ้นเพิ่ม…..