ข่าวประชาสัมพันธ์

…..ประกาศเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรม ทางด้านกฎหมายสหกรณ์ฯ ปี 2562…..


…..ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต…..


…..ประกาศการประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่ม และการประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ…..


…..แจ้งช่องทางการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก…..


…..สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2561…..


…..การรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562…..


…..ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง…..


…..ประกาศเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรม ทางด้านกฎหมาย สหกรณ์…..


…..ประกาศเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์เพิ่มสุข…..


…..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไปทัศนศึกษา ณ. วัดท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่…..


…..ประกาศการสอบราคาจ้างเหมาจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561…..


….หลักเกณฑ์การขอทุนการศึกษาบุต….


…..ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน…..


…..ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท จาก 5.75% เป็น 6.00%…..


…..งดรับซื้อทุนเรือนหุ้นเพิ่ม…..


…..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ…..


…..ประกาศผลสอบสรรหาบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ…..


…..ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทัวร์…..