สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจกิจการขั้นพื้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด จะส่งผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจากการจับฉลากเข้าอบรมในรุ่นที่ 2 เท่านั้น คือในวันที่ 17-18 กันยายน 2562