บริการเงินกู้

อัตราเงินกู้แต่ละประเภท

บริการเงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.500% ต่อปี

บริการเงินกู้สามัญสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.500% ต่อปี

บริการเงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.500% ต่อปี

บริการเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.500% ต่อปี


การยื่นคำขอกู้เงินสามัญและเงินสามัญสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว

สมาชิกประสงค์จะยื่นกู้เงินดังกล่าว ขอให้แนบเอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ให้ครบถ้วนถูกต้อง ณ วันที่ยื่นคำขอกู้ ดังต่อไปนี้

     1.  สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

     2.  สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรสผู้กู้ และสำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี)

     3.  สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน

     4.  สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรสผู้ค้ำประกัน และสำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)

     5.  กรณีผู้กู้ และผู้ค้ำประกันเป็น หม่าย หรือ หย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรฯ หรือทะเบียนหย่า

     6.  กรณีผู้กู้ และผู้ค้ำประกันใช้คนละนามสกุลกับคู่สมรส หรือใช้คำนำหน้านามว่า นางสาวให้แนบทะเบียนสมรสด้วย

     7.  กรณีผู้กู้ , ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับทะเบียนสมรสให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลด้วย

     8.  สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดที่เจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองเรียบร้อยแล้ว

หากสมาชิกท่าใดยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่สหกรณ์ฯกำหนด สหกรณ์ฯขอ งดรับคำขอกู้ของท่าน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

          หลักเกณฑ์การยื่นกู้ สามัญ และ สามัญสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวรับคำขอกู้ตั้งแต่วันเงินเดือนออกไม่เกินวันที่ 13 ของแต่ละเดือนเพื่อนำเข้าประชุมคณะกรรมการเงินกู้

          รับสัญญา วันที่ 20 ของแต่ละเดือน รับเงินได้ตั้งแต่หลังวันเงินเดือนออก 1 วัน ไม่เกินวันที่สหกรณ์กำหนดในแต่ละเดือน

          ทั้งนี้ วันที่ดำเนินการจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์