บริการเงินกู้

อัตราเงินกู้แต่ละประเภท

บริการเงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6% ต่อปี

บริการเงินกู้สามัญสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6% ต่อปี

บริการเงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6% ต่อปี

บริการเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6% ต่อปี

 

          หลักเกณฑ์การยื่นกู้ สามัญ และ สามัญสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวรับคำขอกู้ตั้งแต่วันเงินเดือนออกไม่เกินวันที่ 14 ของแต่ละเดือนเพื่อนำเข้าประชุมคณะกรรมการเงินกู้

          รับสัญญา วันที่ 20 ของแต่ละเดือน รับเงินได้ตั้งแต่หลังวันเงินเดือนออก 1 วัน ไม่เกินวันที่สหกรณ์กำหนดในแต่ละเดือน

          ทั้งนี้ วันที่ดำเนินการจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์