บริการเงินกู้

อัตราเงินกู้แต่ละประเภท

บริการเงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.250% ต่อปี

บริการเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.250% ต่อปี

บริการเงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.250% ต่อปี

บริการเงินกู้สามัญ(โควิต19) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.500% ต่อปี

บริการเงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.000% ต่อปี

บริการเงินกู้สามัญสวัสดิการ(ต) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.250% ต่อปี

บริการเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.250% ต่อปี


ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินกู้สำหรับสมาชิกผู้ค้ำเพื่อชำระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ เงินกู้สามัญสวัสดิการสู้ภัยไวรัสโควิด-19

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2563

ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินพ.ศ.2563