บริการเงินกู้

อัตราเงินกู้แต่ละประเภท

บริการเงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.250% ต่อปี

บริการเงินกู้สามัญสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.250% ต่อปี

บริการเงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.250% ต่อปี

บริการเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.250% ต่อปี