ออมทรัพย์พิเศษ 1

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.250 % ต่อปี

                    เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10 ล้านบาท ฝากได้ตลอด ถอนได้ 1 ครั้ง ต่อ เดือน แต่ต้องมียอดคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และยอดคงเหลือฝาก 10 ล้านบาทต้องฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี ห้ามถอน ถ้าถอนก่อน ระยะเวลา 1 ปี จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์

บริการเงินฝาก