ออมทรัพย์พิเศษ 2

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.375 % ต่อปี

                    เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 15 ล้านบาท ฝากได้ตลอด ถอนได้ 1 ครั้ง ต่อ เดือน แต่ต้องมียอดคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท และยอดคงเหลือฝาก 15 ล้านบาท ต้องฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี ถ้าถอนก่อนระยะเวลา 1 ปี จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์

บริการเงินฝาก