ออมทรัพย์พิเศษ 3

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.500 % ต่อปี

                    เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 20 ล้านบาท ฝากได้ตลอด ถอนได้ 1 ครั้ง ต่อเดือน แต่ต้องมียอดคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และยอดคงเหลือฝาก 20 ล้านบาท ต้องฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี ห้ามถอน ถ้าถอนก่อนระยะเวลา 1 ปี จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์

บริการเงินฝาก