ออมทรัพย์เกษียณเกษมสุข

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเกษมสุข อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.100 % ต่อปี

                    เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 200,000 บาท ฝากได้ตลอด ถอนได้ 1 ครั้ง ต่อ เดือน แต่ต้องมียอดคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 200,000 บาท และยอดคงเหลือฝาก 200,000 บาท ต้องฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี ห้ามถอน ถ้าถอนก่อนระยะเวลา 1 ปี จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์

บริการเงินฝาก