ประกาศปปง

ประกาศ ปปง.

ตราสัญลักษณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

***********************************

               ด้วยข้อบัญญัติในกฎกระทรวงเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 ประกอบกับสาระสำคัญในมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้กำหนดให้มีผู้มีหน้าที่รายงาน (สหกรณ์) ต้องกำหนดนโยบายที่แสดงถึงการรับเอามาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาเป็นนโยบายหลักขององค์กรและมีความสำคัญ เท่า ๆ กับนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด ชุดที่ 34 ประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด ไว้ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและดำเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิกอย่าง เคร่งครัด รวมถึงการรายงานธุรกรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน
2. จะกำหนดนโยบาย หรือ สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิกซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและระบุตัวตนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3. จะกำหนดนโยบาย หรือ มาตรการที่วางหลักเกณฑ์เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้าย
โดยนโยบาย หรือ มาตรการในการบริหารความเสี่ยงต้องประกอบด้วย (1) การบริหารความเสี่ยงภายในสหกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือช่องทางบริการของสหกรณ์ (2) การบริหารความเสี่ยงสำหรับสมาชิกทั้งหมด (3) การบริหารความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

4. จะกำหนดนโยบาย หรือ แผนงานที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องการจัดจ้างพนักงานหรือบุคลากรด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และมั่นใจว่าระบบการจัดจ้างดังกล่าวจะทำให้พนักงานหรือบุคลากรมีความเข้าใจในนโยบายหลักและนโยบายรองที่สนับสนุน รวมถึงจัดให้พนักงานหรือบุคลากรของสหกรณ์ได้รับการฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

5. จะกำหนดให้มีการตรวจสอบภายในสำหรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสหกรณ์ และตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการตามนโยบายหลักและนโยบายรองอย่างครบถ้วน โดยให้อำนาจการ ตรวจสอบภายในนั้นเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการแทรกแซงจากส่วนงานใดหรือผู้ที่มีอำนาจบริหารภายในสหกรณ์
6. จะกำหนดกระบวนการในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงนโยบายหลักและนโยบายรองให้ทันสมัยสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์บริการหรือช่องทางบริการใหม่ ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีหรือเครือข่ายอีเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

กิจจา ตันวิรัช

(นายกิจจา ตันวิรัช)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด