ประกาศหยุดรับเปิดบัญชีและรับฝากเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทัรพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

ประกาศหยุดรับเปิดบัญชีและรับฝากเงินแต่ละประเภทดังนี้

1. ออมทรัพย์พิเศษ 1 (10ล้านบาท)
2. ออมทรัพย์พิเศษ 2 (15ล้านบาท)
3. ออมทรัพย์พิเศษ 3 (20ล้านบาท)

ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป