ประกาศเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์เพิ่มสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด ขอเชิญสมาชิกหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์เพิ่มสุข

รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก

ใบสมัครโครงการออมทรัพย์เพิ่มสุข โหลดเอกสาร คลิ๊ก

หนังสือมอบอำนาจ เมื่อครบกำหนด 2 ปี ให้นำเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ หรือบัญชีกรุงไทยโปรดระบุลงในหนังสือมอบอำนาจนี้ โหลดหนังสือมอบอำนาจ คลิ๊ก

ใบยินยอมหักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สมาชิกสามัญ หักเงินเดือนหน่วยงานเท่านั้น โหลดใบยินยอมหักเงิน คลิ๊ก

ใบยินยอมหักบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับสมาชิกสมทบ ให้หักกรุงไทย โหลดใบยินยอมหักบัญชีเงินฝากธนาคาร คลิ๊ก