ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ไตรมาส 1  ธันวาคม พ.ศ.2562 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

Download


ผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ไตรมาส 1  ธันวาคม พ.ศ.2561 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

Download

ไตรมาส 2 มีนาคม พ.ศ.2562 – พฤษภาคม พ.ศ.2562

Download

ไตรมาส 3 มิถุนายน พ.ศ.2562 – สิงหาคม พ.ศ.2562

Download


ผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ไตรมาส 1  ธันวาคม พ.ศ.2560 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

Download

ไตรมาส 2  มีนาคม พ.ศ.2561 – พฤษภาคม พ.ศ.2561

Download

ไตรมาส 3  มิถุนายน พ.ศ.2561 – สิงหาคม พ.ศ.2561

Download


ผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ไตรมาส 1  ธันวาคม พ.ศ.2559 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

Download

ไตรมาส 2  มีนาคม พ.ศ.2560 – พฤษภาคม พ.ศ.2560

Download

ไตรมาส 3  มิถุนายน พ.ศ.2560 – สิงหาคม พ.ศ.2560

Download