พรบ.สหกรณ์

พ.ร.บ. สหกรณ์

พระราชบัญญัติสหกรณ์ปี 2542 และฉบับแก้ไขปรับปรุง

  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไขปรับปรุง

  คู่มือพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562 ฉบับสมบูรณ์(PDF File)

  คู่มือพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562 ฉบับสมบูรณ์(E-Book)