ระเบียบสหกรณ์

ลำดับที่ รายชื่อระเบียบสหกรณ์ฯ
1 ว่าด้วยวิธีปฏิบัติการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ พ.ศ.2561
2 ว่าด้วยการให้เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559
3 ว่าด้วยการใช้เงินสวัสดิการเพื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี
4 ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด พ.ศ. 2559
5 ว่าด้วยการใช้เงิน งบกลาง พ.ศ.2559
6 ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ ผจก. และ รองผจก. พ.ศ.2558
7 ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ ผจก. และ รองผจก. พ.ศ.2559
8 ว่าด้วยการใช้กองทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสวัสดิการสมาชิกในวันคล้ายวันเกิด พ.ศ.2555
9 ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2545
10 ว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2556
11 ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2545
12 ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2551
13 ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2555
14 ว่าด้วยสวัสดิการสังคม พ.ศ.2551
15 ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2548
16 จ่ายเงินเพื่อการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการสหกรณ์ พ.ศ.2551
17 ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.2547
18 ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ.2555
19 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2543
20 ว่าด้วยการลาสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2545
21 ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2543
22 ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2543
23 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ พ.ศ.2545
24 ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2544
25 ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับเงินฝาก พ.ศ.2545
26 ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2551
27 ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  พ.ศ.2545
28 ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2554
29 ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2557 (ฉบับแก้ไข)
30 ว่าด้วยการให้เงินกู้ฉุกเฉิน,เงินกู้สามัญ,เงินกู้พิเศษ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560

ข้อบังคับสหกรณ์