ระเบียบสหกรณ์

ลำดับที่ รายชื่อระเบียบสหกรณ์ฯ
1 ว่าด้วยการสมาชิกวันคล้ายวันเกิด พ.ศ.2564
2 ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด พ.ศ.2564
3 ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2563
4 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2563
5 ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2563
6 ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.2563
7 ว่าด้วยวิธีปฏิบัติการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ พ.ศ.2562
8 ว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะ พ.ศ.2562
9 ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี พ.ศ.2562
10 ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2562
11 ว่าด้วยการใช้เงินสวัสดิการสมาชิกในวันคล้ายวันเกิด พ.ศ.2562
12 ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2560
13 ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ ผจก. และ รองผจก. พ.ศ.2559
14 ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2559
15 ว่าด้วยการใช้เงิน งบกลาง พ.ศ.2559
16 ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด พ.ศ. 2559
17 ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2557 (ฉบับแก้ไข)
18 ว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2556
19 ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2555
20 ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ.2555
21 ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2554
22 ว่าด้วยสวัสดิการสังคม พ.ศ.2551
23 ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2551
24 จ่ายเงินเพื่อการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการสหกรณ์ พ.ศ.2551
25 ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2551
26 ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.2547
27 ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2545
28 ว่าด้วยการลาสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2545
29 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ พ.ศ.2545
30 ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2545
31 ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับเงินฝาก พ.ศ.2545
32 ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2544
33 ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2543
34 ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2543

ข้อบังคับสหกรณ์