รายงาน 5,000 ล้าน

รายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

ข้อมูลประจำปี พ.ศ.2562


เดือนมกราคม พ.ศ.2562


เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


เดือนเมษายน พ.ศ.2562


เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


ข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2561


เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


เดือนกันยายน พ.ศ.2561


เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


เดือนธันวาคม พ.ศ.2561