รายงาน 5,000 ล้าน

รายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

ข้อมูลประจำปี พ.ศ.2564

เดือน มกราคม พ.ศ.2564


ข้อมูลประจำปี พ.ศ.2563

เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563


เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563


เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563


เดือน กันยายน พ.ศ.2563


เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563


เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563


เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563


เดือน เมษายน พ.ศ.2563


เดือน มีนาคม พ.ศ.2563


เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


เดือน มกราคม พ.ศ.2563


ข้อมูลประจำปี พ.ศ.2562

เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562


เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562


เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562


เดือน กันยายน พ.ศ.2562


เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562


เดือน เมษายน พ.ศ.2562


เดือน มีนาคม พ.ศ.2562


เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


เดือน มกราคม พ.ศ.2562


ข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2561

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


เดือนกันยายน พ.ศ.2561


เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


เดือนธันวาคม พ.ศ.2561