คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นายสุมิตร  บุตรฉัตร

ประธานคณะกรรมการ

ดร,รุ่ง โอชารส รองประธานคนที่2 ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

ดร.รุ่ง โอชารส

รองประธานคนที่ 1

นายสุรเชษฐ์  คันธหัตถี

รองประธานคนที่ 2

ดร.กิติพงศ์  กลิ่นแมน

เหรัญญิก

นางชมัยพร อำไพพันธุ์ เลขานุการ ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นางชมัยพร อำไพพันธุ์

เลขานุการ

นายชรินทร์  ห่วงมิตร

ประธานกรรมการศึกษาฯ

คุณพรทิพย์ ตระกูลพันธ์ กรรมการ ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

คุณพรทิพย์ ตระกูลพันธ์

เลขานุการศึกษาฯ

คุณกัญญณัช ประทุมโทน ประธานกรรมการเงินกู้ฯ ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

คุณกัญญณัช ประทุมโทน

ประธานกรรมการเงินกู้ฯ

คุณทองสุก ขวัญใจ กรรมการ ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

คุณทองสุก  ขวัญใจ

เลขานุการเงินกู้ฯ

คุณกิตติพร ตรีรัตนพงษ์

กรรมการ

คุณพัฒน์สรรณ์ นิมิตรพรชัย กรรมการ ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

คุณพัฒน์สรรณ์ นิมิตรพรชัย

กรรมการ

คุณอนงค์  ปานจิ๋ว

กรรมการ

คุณนุชรา อังกาบ กรรมการ ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

คุณนุชรา อังกาบ

กรรมการ

คุณรังสิมา วารีสุข

กรรมการ

คุณวันเพ็ญ ศรีทอง กรรมการ ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

คุณวันเพ็ญ ศรีทอง

กรรมการ

สหกรณ์ของเรา