คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นายสุมิตร  บุตรฉัตร

ประธานคณะกรรมการ

ดร.รุ่ง โอชารส

รองประธานคนที่ 1

นายชรินทร์  ห่วงมิตร

รองประธานคนที่ 2

ดร.กิติพงศ์  กลิ่นแมน

เหรัญญิก

นางชมัยพร อำไพพันธุ์

เลขานุการ

นายกิตติพร  ตรีรัตนพงษ์

ประธานกรรมการศึกษาฯ

นางวันเพ็ญ   ศรีทอง

เลขานุการศึกษาฯ

นายสุรเชษฐ์  คันธหัตถี

ประธานกรรมการเงินกู้ฯ

นางรังสิมา   วารีสุข

เลขานุการเงินกู้ฯ

นายภูดิศ    แก้วจรูญ

กรรมการ

นายทองสุก  ขวัญใจ

กรรมการ

คุณอนงค์  ปานจิ๋ว

กรรมการ

คุณนุชรา อังกาบ

กรรมการ

นางจันทร์ทิพย์ วราหไพฑูรย์

กรรมการ

นางอนงค์   รุ่งรัตน์

กรรมการ

สหกรณ์ของเรา