คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นายสุมิตร  บุตรฉัตร

ประธานคณะกรรมการ

คุณขวัญใจ จันทร์เฉลิม รองประธานคนที่1 ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

คุณขวัญใจ จันทร์เฉลิม

รองประธานคนที่ 1

ดร,รุ่ง โอชารส รองประธานคนที่2 ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

ดร.รุ่ง โอชารส

รองประธานคนที่ 2

คุณวิษณุ สะบายแท้ เหรัญญืก ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

คุณวิษณุ สะบายแท้

เหรัญญิก

นางชมัยพร อำไพพันธุ์ เลขานุการ ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นางชมัยพร อำไพพันธุ์

เลขานุการ

ดร.ดุษฏี นรศาศวัต ประธานกรรมการศึกษาฯ ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

ดร.ดุษฎี นรศาศวัต

ประธานกรรมการศึกษาฯ

คุณรพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ เลขานุการศึกษาฯ ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

คุณรพีพรรณ วิบูลย์วัฒนกิจ

เลขานุการศึกษาฯ

คุณกัญญณัช ประทุมโทน ประธานกรรมการเงินกู้ฯ ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

คุณกัญญณัช ประทุมโทน

ประธานกรรมการเงินกู้ฯ

คุณนงนุช กัณหะเนตร์ เลขานุการเงินกู้ฯ ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

คุณนงนุช กัณหะเนตร์

เลขานุการเงินกู้ฯ

คุณทองสุก ขวัญใจ กรรมการ ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

คุณทองสุก ขวัญใจ

กรรมการ

คุณพัฒน์สรรณ์ นิมิตรพรชัย กรรมการ ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

คุณพัฒน์สรรณ์ นิมิตรพรชัย

กรรมการ

คุณพรทิพย์ ตระกูลพันธ์ กรรมการ ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

คุณพรทิพย์ ตระกูลพันธ์

กรรมการ

คุณนุชรา อังกาบ กรรมการ ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

คุณนุชรา อังกาบ

กรรมการ

คุณรังสิมา วารีสุข

กรรมการ

คุณวันเพ็ญ ศรีทอง กรรมการ ชุด39 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

คุณวันเพ็ญ ศรีทอง

กรรมการ

สหกรณ์ของเรา