คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นายชูชัย  รัตนศรีทอง

ประธานกรรมการ

นายสุรเชษฐ์  คันธหัตถี

รองประธานคนที่ 1

นายชรินทร์  ห่วงมิตร

รองประธานคนที่ 2

 

นางรังสิมา   วารีสุข

เหรัญญิก

นางอนงค์   รุ่งรัตน์

เลขานุการ

 

นางนุชรา อังกาบ

ประธานกรรมการศึกษาฯ

นางวันเพ็ญ   ศรีทอง

เลขานุการศึกษาฯ

 

นายภูดิศ    แก้วจรูญ

ประธานกรรมการเงินกู้ฯ

นายชลอ   เกิดอยู่

เลขานุการเงินกู้ฯ

 

นางกัญญณัช   ประทุมโทน

กรรมการ

นายทองสุก  ขวัญใจ

กรรมการ

 

นายณรงค์    ตั้งศิริชัย

กรรมการ

ดร.นเรศ     คงโต

กรรมการ

 

นางจันทร์ทิพย์ วราหไพฑูรย์

กรรมการ

ว่าที่ ร.ต. หญิงพัชรี  เก่งเขตรกรณ์

กรรมการ

 

สหกรณ์ของเรา