ตราสัญลักษณ์ / ความหมาย

ตราสัญลักษณ์สหกรณ์

ตราสัญลักษณ์

ความหมาย

                   เกลียวเชือกล้อมรอบไขว้กันไปมา แสดงถึงความสามัคคีของพวกเราชาวสมาชิกสหกรณ์

                   งูพันคบเพลิง แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์เหมือนแสงสว่างของเปลวไฟที่ไม่มีวันดับ

                   การประสานมือ แสดงออกถึงภายในองค์กรกับมวลสมาชิกต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน และเข้าใจซึ่งกันและกัน และจะร่วมมือร่วมใจสร้างองค์กรนี้ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

 

สหกรณ์ของเรา