ทำเนียบประธาน

ทำเนียบประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นายแพทย์สุนทร    สุขเวชชวรกิจ(ทองคง)
ดำรงตำแหน่งประธาน ตั้งแต่ปี  2525 – 2531

นายแพทย์ธวัช_สุนทราจารณ์ปี2532-2537 ทำเนียบประธานสหกรณ์นครสวรรค์

นายแพทย์ธวัช    สุนทราจารณ์
ดำรงตำแหน่งประธาน ตั้งแต่ปี  2532 – 2537

นายแพทย์สมาน-รุ่งศรีทองปี2538-2540 ทำเนียบประธาน

นายแพทย์สมาน    รุ่งศรีทอง
ดำรงตำแหน่งประธาน ตั้งแต่ปี 2538 – 2540

นายแพทย์วินัย-สวัสดิวรปี2541-2543 ทำเนียบประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นายแพทย์วินัย    สวัสดิวร
ดำรงตำแหน่งประธาน ตั้งแต่ปี 2541 – 2543

นายแพทย์เทพนฤมิตร-เมธนาวินปี2544 ทำเนียบประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นายแพทย์เทพนฤมิตร    เมธนาวิน
ดำรงตำแหน่งประธานปี 2544

นายเสว-ภู่แสปี2545-2547 ทำเนียบประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นายเสว    ภู่แส
ดำรงตำแหน่งประธาน ตั้งแต่ปี 2545 – 2547

นายสุมิตร-บุตรฉัตรปี2548-2551 ทำเนียบประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นายสุมิตร    บุตรฉัตร
ดำรงตำแหน่งประธาน ตั้งแต่ปี 2548 – 2551

นายชูชัย-รัตนศรีทองปี2552-2553 ทำเนียบประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นายชูชัย    รัตนศรีทอง
ดำรงตำแหน่งประธาน ตั้งแต่ปี 2552 – 2553

นายสุมิตร-บุตรฉัตรปี2548-2551 ทำเนียบประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นายสุมิตร    บุตรฉัตร
ดำรงตำแหน่งประธาน ตั้งแต่ปี 2554 – 2557

นายกิจจา-ตันวิรัชปี2558-2559 ทำเนียบประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นายกิจจา    ตันวิรัช
ดำรงตำแหน่งประธาน ตั้งแต่ปี 2558 – 2559

นายสุมิตร-บุตรฉัตรปี2548-2551 ทำเนียบประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นายสุมิตร    บุตรฉัตร
ดำรงตำแหน่งประธาน ตั้งแต่ปี 2560 – 2563

นายชูชัย    รัตนศรีทอง
ดำรงตำแหน่งประธาน ตั้งแต่ปี 2564 – ปัจจุบัน

สหกรณ์ของเรา