ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2560-2561

นายนิวัติ ชัยสถิตย์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นายนิวัติ     ชัยสถิตย์

นายชรินทร์ ห่วงมิตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นายชรินทร์     ห่วงมิตร

นางวัชรา ชัชวาลานนท์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นางวัชรา   ชัชวาลานนท์

สหกรณ์ของเรา