เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นางฐานวีร์ แถมสุข

ผู้จัดการ

นางปราณีต พวงสมบัติ

รองผู้จัดการ

นางโภคิยา พวงสมบัติ

เจ้าหน้าการเงิน

นางกาญจนา เย็นสุข

เจ้าหน้าธุรการ

นางจุฑาพร อินทะ

เจ้าหน้าที่เงินกู้

นางสาวอชิรญาณ มีดี

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสายชล เมืองนาคิน

เจ้าหน้าที่เงินฝาก

นายนัฐพงศ์ โตพันญะ

เจ้าหน้าที่เงินกู้

นายนัฐพงศ์ โตพันญะ

แม่บ้าน

นายนัฐพงศ์ โตพันญะ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นายนัฐพงศ์ โตพันญะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สหกรณ์ของเรา