เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นางฐานวีร์ แถมสุข ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นางฐานวีร์ แถมสุข

ผู้จัดการ

นางปราณีต พวงสมบัติ รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นางปราณีต พวงสมบัติ

รองผู้จัดการ

นางโภคิยา กาญทนะศักดิ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นางโภคิยา พวงสมบัติ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

นางกาญจนา เย็นสุข เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นางกาญจนา เย็นสุข

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางจุฑทพร อินทะ เจ้าหน้าที่เงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นางจุฑาพร อินทะ

เจ้าหน้าที่เงินฝาก

นางสาวอชิรญาณ์ มีดี เจ้าหน้าที่บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นางสาวอชิรญาณ มีดี

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสายชล เมืองนาคิน เจ้าหน้าที่การเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นางสายชล เมืองนาคิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายนัฐพงศ์ โตพันญะ เจ้าหน้าที่ธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นายนัฐพงศ์ โตพันญะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สหกรณ์ของเรา