เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

นางฐานวีร์ แถมสุข

ผู้จัดการ

นางปราณีต พวงสมบัติ

รองผู้จัดการ

นางโภคิยา กาญทนะศักดิ์

เจ้าหน้าการเงิน

นางกาญจนา เย็นสุข

เจ้าหน้าธุรการ

นางจุฑาพร อินทะ

เจ้าหน้าที่เงินกู้

 

นางสาวอชิรญาณ์ มีดี

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสายชล เมืองนาคิน

เจ้าหน้าที่เงินฝาก

นายณัฐพงศ์ โตพันญะ

เจ้าหน้าที่เงินกู้

นางกำไร เขียนศรี

แม่บ้าน

นายสุรเศรษฐ์ นิลหุต

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาวสุพัตรา แดงพรหม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

สหกรณ์ของเรา