หนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน

ขอรับหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันได้ที่สหกรณ์ฯ

หนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน

สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียด และเตรียมหลักฐาน ที่จำเป็นในการทำสัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อทำสัญญาที่สหกรณ์ฯ

เอกสารประกอบคำขอกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน

  1. สำเนาเลขบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (สมุดบัญชีหน้าแรก) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ / บัตรสมาชิกสหกรณ์ฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบัน