แจ้งช่องทางการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแจ้งนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝาก

เรียนสมาชิกเพื่อทราบ

                สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด    จากเดิมรับเอกสารแจ้งความประสงค์ภายในวันที 31 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ฯ ขยายเวลาการรับเอกสาร ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

สามารถโหลดแบบฟอร์ม ใบขอนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ/ธนาคารกรุงไทย คลิ๊ก