เกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจ

ลำดับที่ รายชื่อแบบฟอร์ม
1 แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก สสธท.
2 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงหรือ”เพิ่ม”ผู้รับเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ ล้านที่ 1
3 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงและ”ลด”ผู้รับเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ ล้านที่1
4  แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงหรือ”เพิ่ม”ผู้รับเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ ชอส.6แสน
5 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ ชกส.สหกรณ์
6 ใบสำคัญจ่ายเงินสงเคราะห์
7 หนังสือแจ้งการลาออกจากสมาคมฌาปนกิจ
8 หนังสือมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ
9 หนังสือยืนยันการต่ออายุสมาชิกล้าน 1 ล้าน 2 (ปี 62)
10 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปกรณีสมาชิกสมทบ (ลูกจ้าง) ยินยอมให้หัก ฌกส. ในออมทรัพย์สหกรณ์ฯ
11 แบบฟอร์มชุดใบสมัคร สสธท. สามัญ
12 แบบฟอร์มชุดใบสมัคร สสธท. สมทบ
13 แบบฟอร์มชุดใบสมัคร กสธท.
14 แบบฟอร์มชุดใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. สามัญ
15 แบบฟอร์มชุดใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. สมทบ

โหลดแบบฟอร์ม