เกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจ

ลำดับที่ รายชื่อแบบฟอร์ม
1 แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก สสธท.
2 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงหรือ”เพิ่ม”ผู้รับเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ ล้านที่ 1
3 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงและ”ลด”ผู้รับเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ ล้านที่1
4  แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงหรือ”เพิ่ม”ผู้รับเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ ชอส.6แสน
5 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ ชกส.สหกรณ์
6 ใบสำคัญจ่ายเงินสงเคราะห์
7 หนังสือแจ้งการลาออกจากสมาคมฌาปนกิจ
8 หนังสือมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ
9 หนังสือยืนยันการต่ออายุสมาชิกล้าน 1 ล้าน 2 (ปี 62)
10 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปกรณีสมาชิกสมทบ (ลูกจ้าง) ยินยอมให้หัก ฌกส. ในออมทรัพย์สหกรณ์ฯ
11 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสามัญ(สมาชิกสหกรณ์ / คู่สมรส) รับสมัครอายุไม่เกิน 60 ปี
12 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวิสามัญ(บิดา / มารดา / บุตร) รับสมัครอายุไม่เกิน 65 ปี
13 แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สสธท. ใช้ได้ถึง 31 กรกฎาคม 2562
14 แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สสธท. เริ่มใช้ 01 สิงหาคม 2562
15 แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. เริ่มใช้ 01 กรกฎาคม 2562
16 แบบฟอร์มชุดใบสมัคร สสธท. สามัญ
17 แบบฟอร์มชุดใบสมัคร สสธท. สมทบ

โหลดแบบฟอร์ม