เกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจ

ลำดับที่ รายชื่อแบบฟอร์ม
1 ใบเปลี่ยนแปลงหรือ”เพิ่ม”ผู้รับเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ ล้านที่ 1
2 ใบเปลี่ยนแปลงและ”ลด”ผู้รับเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ ล้านที่1
3  ใบเปลี่ยนแปลงหรือ”เพิ่ม”ผู้รับเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ ชอส.6แสน
4 ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ ชกส.สหกรณ์
5 ใบสำคัญจ่ายเงินสงเคราะห์
6 หนังสือแจ้งการลาออกจากสมาคมฌาปนกิจ
7 หนังสือมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ
8 หนังสือยืนยันการต่ออายุสมาชิกล้าน 1 ล้าน 2 (ปี 62)
9 ใบคำร้องทั่วไปกรณีสมาชิกสมทบ (ลูกจ้าง) ยินยอมให้หัก ฌกส. ในออมทรัพย์สหกรณ์ฯ

โหลดแบบฟอร์ม