เกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจ

ลำดับที่ รายชื่อแบบฟอร์ม
1 ใบเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสมาคมฌาปนกิจ
2 ใบสำคัญจ่ายเงินสงเคราะห์
3 หนังสือแจ้งการลาออกจากสมาคมฌาปนกิจ
4 หนังสือมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ
5 หนังสือยืนยันการต่ออายุสมาชิกล้าน 1 ล้าน 2 (ปี 62)
6 ใบคำร้องทั่วไปกรณีสมาชิกสมทบ (ลูกจ้า) ยินยอมให้หัก ฌกส. ในออมทรัพย์สหกรณ์ฯ

โหลดแบบฟอร์ม