ใบคำขอกู้เงินสามัญ

ขอรับใบคำขอกู้เงินสามัญได้ที่สหกรณ์ฯ

คำขอกู้เงินสามัญ
  
หนังสือหักชำระหนี้สหกรณ์
   
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน

สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียด และเตรียมหลักฐาน ที่จำเป็นในการทำสัญญากู้เงินสามัญ เพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อทำสัญญาที่สหกรณ์ฯ

รายการเอกสารประกอบคำขอกู้เงินสามัญ

  1. สำเนาบัตร , สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาบัตร , สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้กู้ อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาบัตร , สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาบัตร , สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้ค้ำประกัน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. ในกรณีคู่สมรสผู้กู้ หรือ ผู้ค้ำประกันเสียชีวิต หรือหย่าร้าง ให้แนบใบมรณะบัตร หรือ ใบสำคัญการหย่า
  6. ในกรณีผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน / คู่สมรส เปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ , เปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลง และทะเบียนสมรส
  7. สำเนาบัตรที่ใช้ประกอบคำขอกู้ ได้แก่ บัตรประชาชน , บัตรข้าราชการ , บัตรลูกจ้างประจำ , บัตรสหกรณ์ฯ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และต้องไม่หมดอายุ
  8. สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) พร้อมเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานเซ็นกำกับรับรองในสลิปเงินเดือน (ถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนแนบจะไม่สามารถคำนวณสิทธิการกู้ให้ได้)